www.mocak.am

SOCIAL REPORT

81%

 

mocak.am is very popular in Facebook and Google Plus.
It is liked by 371 people on Facebook and it has 63 google+ shares. Furthermore its facebook page has 4456 likes.

This CoolSocial report was updated on 2 Apr 2013, you can refresh this analysis whenever you want.Mocak.am scored 81 Social Media Impact. Social Media Impact score is a measure of how much a site is popular on social networks. 4/5.0 Stars by Social Team

Congratulations, mocak.am got a very good Social Media Impact Score! Show it by adding this HTML code on your site:
just copy & paste the snippet into your website!

Social Media

Facebook Facebook site likes + page likes 4827 EXCELLENT   371 likes  4456 page likes
Google Plus Google Plus 63 EXCELLENT  
Delicious Delicious 0  
Stumble Upon Stumble Upon 0  
Twitter Twitter tweets + followers 0  

This is the sum of two values: the total number of people who shared, liked or recommended the mocak homepage on Facebook + the total number of page likes (if mocak has a Facebook fan page). The total number of people who shared the mocak homepage on Google Plus by a google +1 button. The total number of people who shared the mocak homepage on Delicious. The total number of people who shared the mocak homepage on StumbleUpon. This is the sum of two values: the total number of people who shared the mocak homepage on Twitter + the total number of mocak followers (if mocak has a Twitter account).

Facebook 98.7%
Google Plus 1.3%
Delicious 0.0%
Stumble Upon 0.0%
Twitter 0.0%

Likes History


Add a widget like this on your site: click here.

Basic Information

OK PAGE TITLE   Mocak.am - Մանկական ժամանցային կայք
OK
DESCRIPTION
Mocak.am-ը մանկական կայք է, որն օգնում է երեխաներին օգտակար կազմակերպել իրենց ժամանցն ու տրամադրում է նրանց հետաքրքիր գիտելիքներ շրջակա աշխարհի մասին:
OK
KEYWORDS  
Մանակական երգեր, մուլտեր, մուլտֆիլմեր, հանելուկներ, խաղեր, առակներ ֆլեշ խաղեր, գրքեր, աուդիոգրքեր, հեքիաթներ, պատմվածքներ
OK
OTHER KEYWORDS  
on , on , ani avagyan , avagyan , on , ani avagyan , avagyan
The URL (Uniform Resource Locator) is the address of the site. CoolSocial advanced keyword analysis tool is able to detect and analyze every keyword on each page of a site. The description meta-tag found in the head section of the homepage. The title found in the head section of the homepage. The keywords meta-tag found in the head section of the homepage.

Domain and Server

OK
DOCTYPE  
XHTML 1.0 Transitional
OK
CHARSET AND LANGUAGE
UTF-8   This site is in the English (United States) language English (United States)
OK
SERVER  
nginx/0.6.32 (PHP/5.2.6-1+lenny16)
Attention
OPERATIVE SYSTEM  

Represents HTML declared type (e.g.: XHTML 1.1, HTML 4.0, the new HTML 5.0) The language of mocak.am as detected by CoolSocial algorithms. Type of server and offered services. Character set and language of the site. Operative System running on the server.

Site Traffic trend during the last year. Only available for sites ranked <= 100000 in the world.

mocak.am over the web

Referring domains for mocak.am by Majestic Seo
Referring domains for mocak.am by MajesticSeo. High values are a sign of site importance over the web and on web engines.

Facebook link

OK
FACEBOOK PAGE LINK  
FOUND
OK
DESCRIPTION
ategory': 'Website
OK
LIKES
4456
OK
PEOPLE TALKING ABOUT
337
OK
PAGE TYPE
Website
OK
TIMELINE PAGE
TIMELINE

A Facebook page link can be found in the homepage or in the robots.txt file. Facebook Timeline is the new layout of Facebook pages. The total number of people who like website Facebook page. The description of the Facebook page describes website and its services to the social media users. The total number of people who tagged or talked about website Facebook page in the last 7-10 days. The URL of the found Facebook page. The type of Facebook page.

Twitter account link

Attention
TWITTER PAGE LINK  
NOT FOUND

A Twitter account link can be found in the homepage or in the robots.txt file. Total number of people who added this Twitter account to their lists. Where site or its webmaster resides. The description of the Twitter account describes website and its services to the social media users. Total number of Tweets. It measures how much websites talk to its social media audience. The URL of the found Twitter account page. The date of Twitter account creation. Total number of Followers. It measures how big is the social media audience.

Things to do in order to optimize Social Media Impact

-
Be sure social media are well visible on your page: you can use our widget
-
You can add the Cool Social snippet
-
If you have no twitter account create a new one. If you have specify it as explained here
-
Incorage your visitors in expressing their opinion in social media

Other info about mocak.am

OK
DOMAIN FIRST REGISTERED ON
Wednesday 02 March 2011
OK
DOMAIN AGE
5 years, 3 months and 1 day
OK
NEXT DOMAIN EXPIRATION DATE
Sunday 02 March 2014 (in 820 days)
OK
SERVER IP
212.34.226.2

The date mocak.am was registered for the first time. The registar is the authority where mocak.am is registered. Server location specifies where it is physically. Domain age is a measure of how much a site is old. Older sites have normally more importance and are more trustworthy than young ones. The IP of a server identifies it. It can be unique or shared between multiple sites. The next date mocak.am will expire. The owner usually renews every year its domain, but some prefer buying more than a year only.

Social media impact | Distribution | Improve | Similar sites
How Social Media Impact is calculated